Løntillæg for lærere og børnehaveklasseledere

Gældende pr. 1/4 2024.

Andre løntillæg for lærere og børnehaveklasseledere.

Gældende fra 1. april 2024                                                              

I lønforløbene beskrives de generelle tillæg til lærere og børnehaveklasseledere 

 

LØNTILLÆG SOM ALLE SKAL HAVE (centralt aftalt):                                  

Undervisertillæg:                                                                                   

For lærere på grundløn udgør tillægget årligt kr. 13.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr.  20.509,45                                 

For lærere på anciennitetsløn udgør tillægget årligt kr. 5.500 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 8.677,08                                                   

For børnehaveklasseledere udgør tillægget årligt kr. 15.400 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 24.295,81                                                   

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                                                                                                                     

Tillæg for undervisningstimer over 750/835: Til lærere ydes der fra undervisningstime nummer 751 et tillæg pr. time på kr. 90 (år 2000 niveau) Reguleret til kr. 141,99

Til børnehaveklasseledere ydes der fra time nummer 836 et tillæg pr. time på kr. 90 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 141,99                   

For ansatte på deltid nedsættes de 751/836 timer i forhold til beskæftigelsesgraden.

Tillægget udbetales månedsvis. 

 

Fritvalgstillæg:                                    

Til lærere og børnehaveklasseledere ydes et tillæg svarende til 1,38 % af den pensionsgivende løn.

Den ansatte kan, i stedet for at få tillægget udbetalt som løn, vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension. 

 

LØNTILLÆG SOM ALLE SKAL HAVE (decentralt aftalt):                              

Horsens-tillægget er et årligt tillæg på kr. 9.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr.  14.198,85          

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                                                                                 

TILLÆG TIL BØRNEHAVEKLASSELEDERE PÅ ANCIENNITETSLØN (PERSONLIG ORDNING)   

Med virkning fra den 1. april 2016 ydes der, til børnehaveklasseledere på anciennitetsløn, et tillæg på kr. 4.600 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 7.257,19 

Tillægget udbetales månedsvis.

 

PERSONLIGT LØNTILLÆG (decentralt aftalt):                                   

Der er afsat et beløb til funktionsløn til ansatte med særlige funktioner. Beløbet afhænger af skolens størrelse (jf. oversigten nedenfor).

Der er aftalt følgende fordeling:                                                                               

 

31.03.2000

Nutid

Søvind, Nim, Hatting, Bakkeskolen og Lundager

kr. 25.000,00

kr.  39.441,25

Brædstrup, Dagnæs, Egebjerg, Gedved, Hovedgård, Lund og Østbirk

kr. 36.000,00

kr.  56.795,40

Torsted, Stensballe, Bankager, Højvang og Langmark

kr. 50.000,00

kr.  78.882,50

Horsens Byskole

kr. 60.000,00

kr.  94.659,00

Funktionslønnen for særlige funktioner skal som minimum udgøre et årligt tillæg på kr. 3.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 4.732,95

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                 

Midlerne anvendes til honorering af særlige funktioner efter aftale mellem skoleledelsen og Horsens Lærerforening.                                                                                    

Beløbene er i nutids-kroner og afrundede.                                     

 

FUNKTIONSTILLÆG TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER og AMR                       

Årligt tillæg til tillidsrepræsentanter på kr. 10.200 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 16.092,03

Tillægget udbetales månedsvis.

Gammelt TR-tillæg for TR på store skoler (udfaset, ingen nye TR får tillægget)

Beregningsgrundlaget er kr. 15.000 (år 2000 niveau) Reguleret til kr. kr.  23.664,75 

Årligt funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanter på kr. 6.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 9.465,90                                       

Tillægget udbetales månedsvis. 

 

KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR BESTÅET PÆDAGOGISK DIPLOM – EKSAMEN

Årligt tillæg for bestået pædagogisk diplom på kr. 6.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 9.465,90                                             

Tillægget udbetales månedsvis.

Lærere og børnehaveklasseledere, der tidligere har modtaget løntrin for dette, bevarer løntrinnet som personlig ordning. Det samme gælder løntillæg for bestået speciallærereksamen.                                                                                                                                                      

PRAKTIKVEDERLAG - BØRNEHAVEKLASSELEDERE                   

Årligt tillæg på kr. 8.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 12.621,20 Har man f.eks. Praktikanter i 3 måneder får man 3/12 af beløbet. 

 

TILLÆG VEDRØRENDE PRAKTIK                                                   

Der ydes et vederlag pr. praktiktime på kr. 28,27 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 44,60 for hver deltagende studerende.

Vederlaget ydes for lektioner af 45 minutters varighed.

I forhold til honorering af vejledning, praktikundervisning og bedømmelse af praktikopgaven, kontakt kredsen, da honoreringen kan ske enten med honorar (arbejdstimerne indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen) eller med vederlag (arbejdstimerne indgår i arbejdstidsopgørelsen).                                                                                                                                    

SÆRLIGE TILLÆG (centralt aftalt)

Lejrskoletillæg: For deltagelse i lejrskole, hytteture og skolerejser med overnatning ydes der et tillæg pr. påbegyndt dag på kr. 127,33 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 200,88

Lørdag og søndag på kr. 289,62 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 456,92    

Ved deltagelse i lejrskoler er man desuden berettiget til time/dagpenge, hvor udgiften til måltider er trukket fra på kr. 143,50 pr. fulde døgn man er afsted.                                           

 

TILLÆG FOR SPECIALUNDERVISNING I SÆRLIGE KLASSER

Pr. 1. august 2015 bortfalder ovenstående tillæg.

Som en personlig ordning ydes et årligt tillæg til lærere, børnehaveklasseledere og konsulenter, der varetager undervisning jf. overenskomstens § 5, stk. 8 i både skoleåret 2014/15 og i skoleåret 2015/16.

Det personlige tillæg udgør det beløb, den enkelte ansatte har fået udbetalt for specialundervisning i særlige klasser i skoleåret 2014/15.                                                                       

Det personlige tillæg oppebæres som en personlig ordning så længe vedkommende varetager den pågældende undervisning.                          

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                                                                               

TILLÆG FOR ANDEN SÆRLIG UNDERVISNING       

Tale/høreundervisning: Gives for tale/høreundervisning, bistand til småbørn med sprog - og talevanskeligheder samt undervisning i dansk som andetsprog. Tillægget er pr. time på kr. 25,84 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 40,77  

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                                                                                                                

TILLÆG TIL BØRNEHAVEKLASSELEDERE FOR ANDEN SÆRLIG UNDERVISNING

Børnehaveklasseledere, der har særlig støtte til tosprogede elever, dansk som andet sprog i børnehaveklassen og fremme af sproglig udvikling for tosprogede børn, der ikke er påbegyndt børnehaveklassen, ydes der et tillæg på kr. 18,92 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 29,85 pr. undervisningstime.

Tillægget udbetales månedsvis.  

 

TIMETILLÆG TIL LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SELVSTÆNDIGE SKOLER FOR SPECIALUNDERVISNING (Lundagerskolen og Bakkeskolen)

Pr. time på kr. 18,92 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 29,85

Tillægget udbetales månedsvis.                                   

                 

TILLÆG TIL LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE VED SELVSTÆNDIGE SKOLER MED SPECIALUNDERVISNING (Lundagerskolen og Bakkeskolen)

Årligt tillæg på kr. 18.600 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 29.344,29

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                 

 

TILLÆG TIL PSYKOLOGER MED AUTORISATION                       

Årligt tillæg på kr. 34.900 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 55.059,99

Tillægget udbetales månedsvis. 

Beløbene er i nutids-kroner og afrundede.